Condicións xerais

 1. IDENTIDADE DO TITULAR DA WEB
 2. En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE), informámolo de que a titularidade do dominio da biblioteca virtual de contidos audiovisuais dixitais eFilmVigo corresponde a GP/Ayega 4 - TRA 48530 Ortuella (Vizcaya) con NIF. B95930830.

  Para calquera consulta, pode contactar con EfilmVigo no e-mail bpneiravilas@vigo.org ou no teléfono 986 27 77 59.

  No marco das súas actividades, eFilmVigo é o encargado do préstamo electrónico de contidos audiovisuais dixitais. As condicións xerais de uso detalladas neste documento regulan as relacións entre eFilmVigo calquera usuario do sitio web, a continuación designado como o "Usuario".

  Estas condicións xerais de uso son as únicas aplicables e substitúen a calquera outra condición, excepto derrogación previa, expresa e escrita. eFilmVigo pode verse obrigado puntualmente a modificar algunhas das disposicións das súas condicións xerais, polo que é necesario volver ler estas antes de cada visita a eFilmVigo. Cada uso no Sitio está regulado polas condicións xerais aplicables na data do préstamo, que deberán ser aceptadas polo Usuario despois de lelas.

 3. USO CORRECTO DO SITIO WEB
 4. O acceso a eFilmVigo por parte dos Usuarios é libre e gratuíto. Con todo, para acceder aos contidos ofrecidos pola devandita páxina, o usuario deberá estar subscrito á Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas, ter polo menos catorce anos de idade e aceptar as condicións de servizo .

  O Usuario obrígase a utilizar os contidos de eFilmVigo de conformidade co previsto na Lei, no presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Así mesmo, o Usuario obrígase a non utilizar os servizos que se presten a través de eFilmVigo con fins ou efectos ilícitos ou contrarios á Lei ou ao contido deste Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que poida danar, inutilizar ou deteriorar eFilmVigo ou os seus servizos ou impedir un normal goce de eFilmVigo polos demais Usuarios.

  Así mesmo, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen en eFilmVigo.

  O Usuario comprométese a non obstaculizar o acceso doutros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales eFilmVigo presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos devanditos sistemas.

  O Usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, miniaplicacións, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de eFilmVigo ou de terceiros.

 5. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO
 6. O presente Aviso Legal ten por obxecto regular o acceso, navegación e uso de eFilmVigo, que pon a disposición do público, así como todas as responsabilidades derivadas da utilización do seu contido. O acceso ou a utilización de eFilmVigo por un terceiro atribúenlle a condición de Usuario e supoñen a aceptación plena polo devandito Usuario de todas e cada unha das condicións que se incorporan no presente Aviso Legal.

  Antes de utilizar os servizos específicos prestados en eFilmVigo o Usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares creadas para ese efecto. A utilización dos devanditos servizos específicos implica a aceptación das condicións particulares que os regulen na versión publicada por eFilmVigo no momento en que se produza dita utilización.

 7. POLÍTICA SOBRE OS DATOS PERSONAIS
 8. Para os efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como no R.D. 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a L.O. 15/1999, eFilmVigo informa aos usuarios de que os datos persoais obtidos en eFilmVigo serán recolleitos, e obrígase a tratar os devanditos datos de maneira confidencial e de conformidade co contido do Texto Legal anteriormente citado, co único fin de realizar a prestación do servizo e a entrega do produto. Os devanditos datos incorporaranse ao correspondente ficheiro de datos de carácter persoal creado por eFilmVigo baixo a responsabilidade de EfilmVigo.

  En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, os clientes e usuarios de eFilmVigo poden, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais comunicándoo por escrito a: Avda. Emilio Martínez Garrido, n. 21. 36205, Vigo ou ben mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo bpneiravilas@vigo.org, onde se indicará o nome e apelidos, usuario e email co que se deu de alta, e achegando en ambos os casos fotocopia do DNI do usuario.

 9. OBSERVACIÓNS DO USUARIO
 10. O Usuario garante que a información, material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados a eFilmVigo, non infrinxen os dereitos de propiedade intelectual de terceiros, nin ningunha outra disposición legal. A información, materiais, contidos ou observacións que o Usuario facilite a eFilmVigo consideraranse non confidenciais, reservándose eFilmVigo o dereito para usalos da forma que considere máis adecuada.

 11. RÉXIME DE RESPONSABILIDADE
  1. Responsabilidade polo uso de eFilmVigo
  2. O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar pola utilización de eFilmVigo, quedando completamente exonerados eFilmVigo, empregados e representantes, de calquera clase de responsabilidade que se puidese derivar polas accións realizadas polo Usuario.

   O Usuario faise único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra eFilmVigo baseadas na utilización realizada polo Usuario de eFilmVigo. En tal caso, o Usuario farase responsable de cantos gastos, custos e indemnizacións sexan imputados a eFilmVigo con motivo das reclamacións ou accións legais anteriormente especificadas.

  3. Responsabilidade polo funcionamiento da Web
  4. eFilmVigo non se fai responsable das interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións que puidese sufrir o sistema electrónico, motivado por causas alleas á vontade de eFilmVigo.

   Así mesmo, eFilmVigo exclúe calquera responsabilidade que puidese derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento de eFilmVigo, causados por deficiencias ou sobrecarga nas liñas telefónicas ou na internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas.

   eFilmVigo poderá suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidade a eFilmVigo con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora.

  5. Responsabilidade por ligazóns
  6. As ligazóns ou links contidos en eFilmVigo poden reenviar ao Usuario a outros sitios web xestionados por terceiros.

   Neste caso, a Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas de Vigo non se fai responsable da información que se ache fóre de eFilmVigo, xa que a función das ligazóns que aparecen é unicamente a de informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto.

   A Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas de Vigo non se fará responsable do funcionamento de tales ligazóns, nin do contido dos mesmos nin dos prexuízos que o usuario puidese sufrir pola visita a estas ligazóns.

 12. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 13. Todos os contidos de eFilmVigo, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do seu correspondente Provedor e eFilmVigo garante ter autorización expresa para prestar os devanditos contidos no seu nome, incluíndo con carácter enunciativo e en ningún caso limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións ou fotografías.

  eFilmVigo dispón de autorización por parte do provedor da explotación de todos aqueles nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase.

  A visita a eFilmVigo non implica en ningún caso a concesión de ningún tipo de licenza ou autorización de uso persoal a favor do Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa Biblioteca e os servizos ofrecidos na mesma.

  Por iso, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización, transformación, e en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos de eFilmVigo constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da web ou do titular dos mesmos.

 14. MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS DE USO
 15. eFilmVigo resérvase o dereito para modificar, desenvolver ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación este Aviso Legal. O Usuario quedará obrigado automaticamente polo Aviso Legal que se atope vixente no momento en que acceda á eFilmVigo, polo que deberá ler periodicamente o devandito Aviso Legal.

 16. LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XURISDICIONAL
 17. No caso de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación do presente aviso legal, os Xulgados e Tribunais que, no seu caso, coñecerán o asunto, serán os que dispoñan a normativa legal aplicable en materia de xurisdición competente, na que se atende, tratándose de consumidores finais, ao lugar do cumprimento da obrigación ou ao do domicilio do usuario.

  No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, ambas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Madrid (España).

 18. PUBLICIDADE
 19. Parte de eFilmVigo pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinado. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables do material remitido para a súa inclusión, obrigándose ao cumprimento das leis que puidesen ser de aplicación. En ningún caso, a Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas de Vigo será responsable de erros, inexactitudes ou irregularidades que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

  Os usuarios poden dirixir calquera reclamación relacionada cos contidos publicitarios incluídos neste sitio web á seguinte dirección de correo electrónico: bpneiravilas@vigo.org

 20. GARANTÍAS DO PRODUTO
 21. eFilmVigo garante que pode proporcionar licenzas de uso dos seus produtos, garantindo igualmente que as súas plataformas da internet están tecnicamente preparadas para tal fin.

 22. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIONAL
 23. As presentes condicións xerais e particulares para os usuarios con eFilmVigo réxense polas disposicións legais españolas. Calquera controversia que poida xurdir sobre eles, dirimirase ante a xurisdición dos tribunais españois.