Termos e condicións

CONDICIÓNS DE USO DO PORTAL

A utilización do portal supón a plena aceptación de todos os termos e condicións que aquí o regulan. Por iso, vostede, o Usuario, manifesta que as acepta na súa totalidade. O acceso e a utilización de certos contidos e servizos poden atoparse sometidos a unhas condicións particulares propias que, segundo os casos, substituirán, completarán e/ou modificarán as “Condicións de Uso do Portal”. O acceso e a utilización dos devanditos contidos e servizos implicarán igualmente a aceptación e o sometemento ás mesmas.

Se o Usuario decide rexeitar as condicións de uso do portal e as condicións particulares dos servizos non poderá acceder nin utilizar os servizos e contidos do Portal.

eFilmVigo resérvase a facultade de modificar unilateralmente, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Portal, incluíndo os Contidos e/ou Servizos que nel se integran.

UTILIZACIÓN DEL PORTAL

O Usuario está obrigado a usar os Contidos e/ou Servizos de forma dilixente, correcta e lícita. O Usuario comprométese a non utilizar o Portal para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, aos bos costumes aceptados ou á orde pública. Así mesmo, comprométese a non utilizar o Portal con fins ilícitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros. eFilmVigo non asume ningunha responsabilidade que diso se poida derivar.

O Usuario comprométese a non danar ou inutilizar os equipos ou sistemas informáticos da Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas de Vigo ou de terceiros Usuarios. Así mesmo comprométese a non impedir o acceso e a normal utilización dos Contidos incorporados no Portal.

Se para acceder aos contidos ou ferramentas que se ofrecen, o Usuario necesita descargar nos seus equipos informáticos programas de computador ou outros elementos lóxicos ou software, a instalación correrá pola súa conta excluíndo a eFilmVigo de calquera responsabilidade diso derivada.

A Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas de Vigo poderá bloquear o acceso aos Contidos ou á prestación dos Servizos a aqueles Usuarios que incumpran calquera dos termos establecidos na presente estipulación.

RESPONSABILIDADE

eFilmVigo non controla nin garante que a utilización do Portal por parte dos Usuarios se realice de conformidade co disposto nas presentes Condicións Xerais. eFilmVigo non será responsable dos danos e prexuízos que se deriven dunha incorrecta utilización do Portal por parte dos Usuarios. Estes aceptan e recoñecen que calquera risco que se derive dunha utilización do Portal contraria ao disposto nas presentes Condicións Xerais, serán da súa exclusiva responsabilidade. Así mesmo, o Usuario acepta e recoñece que eFilmVigo non será responsable dos danos e prexuízos que poida sufrir o seu sistema informático ou das perdas derivadas da descarga ou utilización de calquera dos elementos do seu Portal web.

O Usuario acepta que eFilmVigo non será responsable por calquera danos ou prexuízos que se deriven da interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Portal.

eFilmVigo rexeita expresamente calquera responsabilidade en relación coa introdución nos equipos ou sistemas do Usuario de programas de computador ou materiais alleos que poidan ocasionar efectos nocivos ao sistema informático do usuario, como poden ser "virus informáticos", "cabalos de Troia" , etc.

O presente Portal inclúe informacións e opinións facilitadas por diferentes fontes e polos seus propios Usuarios, eFilmVigo non se identifica nin se responsabiliza polas decisións que se puideron adoptar en función das mesmas. eFilmVigo non garante, nin asume responsabilidade algunha sobre a certeza, integridade, exactitude e actualización de tales Informacións, incluíndo aqueles supostos nos que existan contidos difamatorios, ofensivos ou de carácter ilícito. Así mesmo, eFilmVigo non controla nin pode garantir a veracidade, vixencia, ou autenticidade dos datos que outros Usuarios proporcionan sobre si mesmos ou fan accesibles a outros Usuarios. eFilmVigo declina calquera responsabilidade que poida derivarse da incorrecta identidade dos Usuarios.

Este Portal pode incluír ligazóns a Portais e páxinas web operados por terceiras partes, e que se facilitan como un servizo adicional aos Usuarios. Nestes casos, os Usuarios serán os únicos responsables da utilización de tales ligazóns. eFilmVigo non asume responsabilidade algunha polos resultados que poden obterse a través deles, nin garante a información ou o contido ao que se acceda a través dos mesmos.

RÉXIME DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

eFilmVigo é titular dos dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual dos elementos que integran O Portal, os menús, botóns de navegación, o código HTML, as miniaplicacións de Java ou JavaScript, controladores, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Portal, ou dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos.

eFilmVigo non cede nin transfire ao Usuario ningún dereito sobre ningún dos elementos da súa Propiedade. eFilmVigo só autoriza ao Usuario ao uso da Propiedade imprescindible para a utilización do Portal de conformidade cos termos indicados no presente documento. Os Usuarios NON ESTARÁN AUTORIZADOS para reproducir, almacenar, distribuír, comunicar, modificar ou ceder a Propiedade, ou de calquera outra forma despregar actividades que comporten o uso comercial do presente Portal, as súas páxinas, Contidos ou elementos que o integran, total ou parcialmente, sen que conste o expreso consentimento, outorgado por escrito, do titular. O Usuario deberá absterse de obter e mesmo de tentar obter calquera dos elementos que conforman a Propiedade empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que se puxeron á súa disposición ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se incorpore a Propiedade.

A información ou contidos que envíen os Usuarios a eFilmVigo a través das seccións para o efecto estipuladas no Portal, ou a través do correo electrónico ou por calquera medio, tales como preguntas, suxestións, textos de calquera tipo, debuxos, implicará o outorgamento a favor de eFilmVigo dunha licenza gratuíta e sen límite no tempo para reproducir, almacenar, editar en todo ou en parte, tales informacións ou contidos titularidade do Usuario.

O Usuario faise responsable de que as informacións e contidos remitidos non infrinxan dereitos de terceiros nin vulneren a lexislación aplicable. eFilmVigo resérvase o dereito de editar, rexeitar ou eliminar as informacións e contidos antes referidos.

Os Usuarios e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer unha ligazón entre a súa páxina web e o Portal deberán cumprir as condicións seguintes: (a) a Ligazón unicamente permitirá o acceso ao Portal, pero non poderá reproducir nin total nin parcialmente o contido; (b) non se establecerán ligazóns coas páxinas web do Portal distintas da páxina de inicio do Portal ; (c) non se creará un browser, marco, nin unha contorna ou barra de navegación sobre as páxinas web do Portal; (d) non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, incorrectas ou denigratorias sobre o Portal, eFilmVigo ou calquera das súas Propiedades e, en particular, non se declarará nin dará a entender que eFilmVigo autorizou a Ligazón ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web na que se establece a Ligazón; (e) a excepción feita daqueles signos que formen parte da mesma Ligazón, a páxina web na que se estableza a Ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a eFilmVigo; (f) a páxina web na que se estableza a Ligazón non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereito de terceiros.

O establecemento da Ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre eFilmVigo e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Vigo dos seus contidos ou servizos.

Calquera outra pretensión de ligazón distinta da estipulada no parágrafo primeiro da presente estipulación requirirá a previa aceptación por escrito de eFilmVigo.

DATOS PERSOAIS

Para utilizar ou acceder a algún dos Servizos ou Contidos que se incorporen no Portal, eFilm Online SL poderá requirir aos Usuarios datos de carácter persoal. eFilm Online SL tratará devanditos datos de conformidade coas estipulacións da súa Política de Privacidade.

Coa finalidade de adaptar e modificar o Portal, así como desenvolver e ofrecer novos Contidos ou Servizos que se axusten mellor ás súas preferencias, eFilm Online SL utilizará instrumentos ou mecanismos tecnolóxicos que permitirán a obtención de datos estatísticos dos Usuarios. A información obtida a través de devanditos mecanismos non se asociará a ningún Usuario determinado.

Os datos recollidos a través dos formularios incorporados no Portal de eFilmVigo, son obxecto de tratamento automatizado, de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e incorpóranse a un ficheiro do cal é titular, así como responsable do mesmo, eFilm Online SL con domicilio en Grupo Aiega Nº4 Trasera , 48530 Ortuella - Vizcaya.

O presente documento é de aplicación única e exclusivamente á información recollida no presente Portal, non sendo de aplicación a ningunha das ligazóns que poidan atoparse no portal. A FINALIDADE da recollida de datos é: a execución, mantemento e xestión de calquera relación contractual que poida manter eFilm Online SL cos Usuarios do seu portal e a adecuación dos servizos prestados ás preferencias e gustos dos Usuarios; o deseño de novos servizos relacionados cos mesmos e o envío de actualizacións; o envío de publicidade relativa aos provedores que se presentan a través do Portal; o envío do formulario de enquisas, que o Usuario non está obrigado a contestar.

eFilm Online SL garante en todo momento a adopción das medidas necesarias que garantan a SEGURIDADE dos Datos de Carácter Persoal recollidos a través do portal. Todas aquelas persoas que cedesen os seus datos de carácter persoal a eFilm Online SL teñen DEREITO DE ACCESO, RECTIFICACION E CANCELACIÓN dos mesmos de acordo coa lexislación vixente.

Os dereitos de rectificación e cancelación poderán ser exercitados cando calquera persoa considere que os Datos de Carácter Persoal recollidos nos nosos ficheiros son inexactos, incompletos, inadecuados ou excesivos. Para exercitar calquera destes dereitos o afectado deberá remitir solicitude eFilm Online SL na dirección arriba indicada acreditando a súa identidade mediante fotocopia do DNI ou por calquera outro medio válido en dereito.

eFilm Online SL resérvase o dereito de modificar a presente Política co obxecto de adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais.